ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 

1ου Νηπιαγωγείου Παλαιοχώρας 

Σχολικού έτους 2023-24Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 

1ου Νηπιαγωγείου Παλαιοχώρας 

Σχολικού έτους 2022-23 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 

1ου Νηπιαγωγείου Παλαιοχώρας 

Σχολικού έτους 2021-22  Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 

1ου Νηπιαγωγείου Παλαιοχώρας 

Σχολικού έτους 2020-21